Visie & Doel

Goede Kinderopvang is in de huidige maatschappij nuttig en noodzakelijk.
Ouders moeten zorg en arbeid kunnen blijven combineren.
Daar hebben ze de zekerheid bij nodig dat hun kinderen in goede handen zijn in een gezellige en vertrouwde omgeving.

Stichting Kinderopvang Oud Gastel staat voor professionele zorg en professionele opvoeding. Sinds 1991 bieden wij kinderopvang, waarbij de pedagogische aanpak en de kwaliteit van de zorg altijd voorop is blijven staan.
Stg. KOOG kent geen winstoogmerk, resultaten worden geheel aangewend ten behoeve van verbetering van onze professionele dienstverlening.
Stg. KOOG biedt een totaalpakket van kinderopvang aan in de kernen Oud Gastel en Stampersgat van de Gemeente Halderberge en aangrenzende gemeenten.

– Kinderdagopvang
– Peuteropvang
– Buitenschoolse opvang
– Flexibele opvang
– Vakantieopvang
– Babymassage
– Uk&Puk training

Stg. KOOG staat voor continuïteit in het opvangen van kinderen in de leeftijd van 0-12 jaar. Wij bieden binnen bovengenoemde vormen van opvang een gevarieerd dienstenpakket aan met ruime openingstijden. Opvang gedurende alle werkdagen van het jaar, flexibele opvang, verlengde opvang, peuteropvang en vakantieopvang. Voor de 2 basisscholen te Oud Gastel en de basisschool te Stampersgat verzorgen wij de voor- en naschoolse opvang. Onze service kenmerkt zich door een klantgerichte en betrouwbare wijze van werken met gekwalificeerde  medewerkers.

De stichting heeft ten doel het bieden van opvang voor kinderen van 0 tot 12 jaar. Dit gebeurt in een veilige omgeving met een opvoedingsklimaat die het kind bescherming en uitdaging bieden. Hierin kan het individuele kind met zijn eigenheden in de ontwikkeling van zijn persoonlijke en sociale vaardigheden (competenties) volledig tot ontplooiing komen.
Onze pedagogische doelstelling is onder te verdelen in vier basisdoelen:
1. Het bieden van een gevoel van veiligheid aan het kind
2. Het bevorderen van persoonlijke competenties
3. Het bevorderen van sociale competentie
4. Het bijdragen aan socialisatie van het kind: aanbieden van regels, normen en waarden

Pedagogische uitgangspunten
Als basis van deze doelstelling hanteren wij de volgende pedagogische uitgangspunten:
• Respect voor de individuele ontwikkeling van het kind. Ieder kind is uniek.
• Afstemming op de wensen van en samenspraak met de opvoeders c.q. ouders/verzorgers om met hen een goede samenwerkingsrelatie op te kunnen bouwen.
• De opvang in een groep heeft een toegevoegde waarde voor de individuele ontwikkeling van kinderen.
• De pedagogische medewerkers hebben een voorbeeldfunctie en een actieve rol in het overdragen van maatschappelijke normen en waarden aan kinderen.