Veiligheid enGezondheid

Het beleid over veiligheid en gezondheid is verwerkt in een Risicio Inventarisatie en Veiligheid rapport, volgens het model zoals dit geldt voor de kinderdagverblijven. Samen met de Oudercommissie is dit rapport opgesteld om zo te komen tot aanvaardbare risico’s. Voor de Veiligheid methode zijn niet direct de normen het uitgangspunt, maar het dagelijkse gedrag van de kinderen en de ongevallen zoals deze in de praktijk voorkomen.

Voor het rapport Gezondheid gaan wij uit van het creëren van een situatie waarin betrokkenen gezondheidsrisico’s onderkennen en het handelen erop is gericht ziekten te voorkomen. Het gedrag van kinderen, ouders en medewerkers staat centraal in de methode. In 2016 zijn alle locaties geïnspecteerd door de GGD. Uit de rapporten blijkt  dat de kinderdagverblijven en buitenschoolse opvang locaties  aan alle eisen voldoen die de wet Kinderopvang vereist. Op de site www.stgkoog.nl  kunt u de rapporten inzien.